INFORMACIÓ DESTACADA

El cuc del raïm (Lobesia botrana)

Gonçal Barrios Sanromà
Servei de Sanitat Vegetal. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya

És la plaga més important i estesa de la vinya. La seva gravetat la determinen no només els danys directes per la pèrdua dels cultius, sinó també els indirectes, causats per les ferides que produeixen les larves a les baies i que, en condicions climàtiques adequades, faciliten la infecció de les diferents podridures que poden afectar el raïm (Botrytis cinerea, Rhizopus nigricans, Aspergillus niger i la podridura àcida).

Té tres generacions completes, encara que amb temperatures suaus a finals d'estiu i inicis de la tardor, pot donar-se una quarta generació parcial que causaria danys en varietats de recollida tardana. Actualment, el seguiment i evolució de les poblacions i les recomanacions que es fan per a controlar la plaga, constitueixen un exemple de lluita de precisió adaptada a la gestió integrada.

És la plaga més important i estesa de la vinya. La seva gravetat la determinen no només els danys directes per la pèrdua dels cultius, sinó també els indirectes, causats per les ferides que produeixen les larves a les baies i que, en condicions climàtiques adequades, faciliten la infecció de les diferents podridures que poden afectar el raïm (Botrytis cinerea, Rhizopus nigricans, Aspergillus niger i la podridura àcida).

Té tres generacions completes, encara que amb temperatures suaus a finals d'estiu i inicis de la tardor, pot donar-se una quarta generació parcial que causaria danys en varietats de recollida tardana. Actualment, el seguiment i evolució de les poblacions i les recomanacions que es fan per a controlar la plaga, constitueixen un exemple de lluita de precisió adaptada a la gestió integrada.

Metodologia de seguiment

Seguiment del vol: Mitjançant trampes sexuals del model Delta s'obté la informació següent:

 • Presència o absència del paràsit
 • Les dades de vol des de l'inici al final de cada generació. Aquesta informació és essencial per a conèixer quan s'han de començar els controls de la posta dels ous que es localitzen sobre els raïms
 • Determinació del moment d'aplicació dels determinats productes a utilitzar segons la seva activitat respecte a l'estat evolutiu de cada generació.
En aquesta plaga, la quantitat de captures en una generació determinada no indica el veritable nivell poblacional. Poden donar-se moltes captures a les trampes de seguiment i, al mateix temps, tenir una escassa posta d'ous, i a la inversa. La informació sobre la intensitat real de la plaga ve donada per la quantitat d'ous col·locats sobre el raïm. També cal dir que el nivell poblacional d'una generació no té relació amb el nivell poblacional de la generació següent.

Seguiment de la posta: És essencial per a determinar el nivell poblacional i el moment del tractament que requereix cada grup de productes. Per això es controlen un grup de raïms a cada parcel·la de seguiment, observant amb atenció la presència dels ous, que evolucionen segons la següent descripció:
 • Ou blanc o acabat de pondre
 • Ou groc o més evolucionat
 • Cap negre, ou on es pot apreciar la càpsula cefàlica de color fosc, la seva eclosió es produirà al cap de poques hores.
 • Penetracions, produïdes per les larves neonates.
Els percentatges de les diferents observacions ens permetran determinar, amb la precisió suficient per a cada generació, els diferents moments del tractament que necessiten els productes que actualment s'utilitzen per lluitar contra la plaga:
 • Inici del vol
 • Inici de la posta
 • Inici d'eclosió
 • Màxima eclosió
Un cop s'han produït els danys, per conèixer el nivell d’atac, realitzarem un recompte dels focus. Des del naixement fins a arribar al seu desenvolupament màxim, les larves entren i surten de les diferents baies contigües formant focus. Un focus reflecteix l'activitat d'una sola larva. Hi ha molta variabilitat en el nombre de baies contigues on pot penetrar una sola larva, podent-se trobar focus de 2-3 fins a 8-10 baies ferides.

Amb les dades obtingudes, es dedueix que la manera més eficaç per conèixer el nivell de la plaga és comptar els ous i els focus produïts per les penetracions a les baies, segons la relació següent:
 • Percentatge de raïms afectats, que indica el nivell de la plaga.
 • Nombre de focus en 100 raïms, ja sigui en forma d’ous com de focus de penetració realitzades per cada larva, que indica el nombre d’individus i per tant, la intensitat de la plaga.
Sistemes de lluita

Lluita química
Tradicionalment s'utilitzaven productes fosforats que s'havien d'aplicar els dies de més nombre de naixements de larves. La situació actual és molt diferent, ja que queden molt pocs d'aquests productes i les noves matèries actives incideixen en moments molt concrets del cicle biològic. Si bé això és molt positiu, ja que són molt més selectives i es redueix l'impacte sobre l'entomofauna, requereixen  molta precisió a l'hora de la seva aplicació. Els moments d'aplicació dels diferents productes que actualment es recomana són els següents:
 • Inici de vol
 • Entre inici de vol i inici d'eclosió (període de posta d'ous)
 • Just a l’ inici de l'eclosió, que es preveu quan es detecten els primers ous amb el cap negre
 • Màxima eclosió, entenent com el període comprès entre el 30-80% d'eclosió
Les característiques de l'acció de cada producte, que se situa en una de les anteriors alternatives, comporta que realitzar el tractament fora del moment indicat anteriorment impliqui una forta disminució de la seva eficàcia.

Actualment, s'aconsella tractar la segona i tercera generacions, i pel que fa a la primera, tan sols en casos excepcionals. Les Estacions d'Avisos Agrícoles i les ADV indiquen cadascun d'aquests moments en les diferents zones vitícoles, per la qual cosa l'agricultor ha de decidir amb anterioritat el producte que desitja utilitzar i esperar l'avís corresponent.

Confusió sexual
Després d'anys de treballs en diferents zones de l'Estat, s'ha posat a punt la tècnica de la confusió sexual en la lluita contra la Lobesia botrana. Però, per a obtenir una correcta eficàcia, s'han de complir una sèrie de requisits:
 • D'acord amb la nostra experiència, la superfície mínima ha de superar les 40 ha i, en zones de vent, ha d'arribar a les 80 ha. Cal tenir en compte que, com més gran és la superfície, més disminueix l'efecte deficient a les vores i més s'assegura l'eficàcia general. Aquesta superfície ha de ser el més homogènia possible, i totes les parcel·les de cultiu que hi ha dins, en confusió sexual.
 • L'orografia del terreny és important, sent les zones planes on funciona millor la tècnica.
 • Els difusors s'han de col·locar quan es detectin les primeres captures de la generació, sovint just abans de la brotada, i distribuir-los homogèniament en la superfície, respectant la densitat per hectàrea indicada.
 • La reducció de la densitat dels difusors és factible després d'uns anys de molta eficàcia. De totes maneres, sempre en grans superfícies, a la zona central i amb un límit que no redueixi els 25 mg/ha i hora de difusió.
 • És important conèixer les zones problemàtiques de la zona en confusió, ja siguin les vores externes com les internes. De produir-se aquesta situació, s'ha d'intervenir localment per evitar que augmenti a les generacions següents.
 • L'eficàcia que s'està aconseguint amb aquesta tècnica pot ser molt alta, el que ens permet establir un llindar de tractament molt exigent, que actualment el situem en el 10% de raïms afectats.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.